Eng

FIC: Ekološku prihvatljivost investicionih projekta ne osporavati bez argumenata

Vreme čitanja: 2 min

Savet stranih investitora (FIC) predstavio je „Belu knjigu 2023“, koja sadrži 397 preporuka za unapređenje poslovne i investicione klime u Srbiji. Što se tiče oblasti zaštite životne sredine, FIC je ukazao na glavna poboljšanja u proteklom periodu, ali i objavio glavne preporuke za budućnost.

Poboljšanja u periodu novembar 2022 – oktobar 2023.

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, sa ciljem da se pojedina pitanja dodatno razrade i/ili preciziraju, kao i da se Zakon dodatno uskladi sa EU regulativom.
 • Usvojena su važna strateška dokumenta:  Strategija niskougljeničkog razvoja za period od 2023. do 2030, Program zaštite vazduha za period 2022. do 2030. sa akcionim planom, Program razvoja cirkularne ekonomije za period 2022- 2024. godine, Plan upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine

Glavne preporuke za budućnost

 • Permanentno i proaktivno unapređenje zakonodavnog okvira koji se tiče zaštite životne sredine -usvojiti nedostajuće strateške dokumente (uključujući Strategiju o zaštiti životne sredine i Strategiju upravljanja otpadnim muljem) i prateće planske dokumente i otpočeti sa njihovom primenom.
 • Nastaviti sa transpozicijom i implementacijom propisa iz ove oblasti.
 • Stalna edukacija i sistematsko osposobljavanje kadrova u svim državnim institucijama i lokalnim samoupravama, nadležnim za rešavanje pomenutih problema, uz obavezno aktivno uključivanje civilnog sektora, a posebnu pažnju posvetiti poboljšanju učinka tužilaštava i pravosudnih organa.
 • Odgovorni akteri za monitoring kvaliteta vazduha moraju da obezbede kvalitetno održavanje sistema za merenje i dostupnost podataka koji predstavljaju informacije od javnog značaja, kao i finansiranje neometanog 208 rada mreže za praćenje kvaliteta vazduha .
 • Stvoriti ekonomski model koji će motivisati lokalne samouprave da otpad odlažu na sanitarne deponije i da ubrzaju proces zatvaranja i sanacije divljih deponija – smetlišta. Obezbediti primenu načela „zagađivač plaća“, kroz naplatu takse za komunalni otpad, obračunatu u odnosnu na količinu proizvedenog otpada i/ili broja odvoženja. Omogućiti preduslove za primenu principa hijerarhije upravljanja otpadom, sa akcentom na prevenciji nastajanja otpada, ponovnoj upotrebi i reciklaži otpada .
 • Doneti Uredbu o oceni prihvatljivosti, koja će uspostaviti potrebne standarde za odobravanje planova i projekata koji mogu imati uticaj na ekološku mrežu, uključujući NATURA 2000 .
 • Obezbediti odgovarajuće i svrsishodno finansiranje zaštite prirode iz Zelenog fonda, sa kriterijumima za određivanje prioriteta za dodelu sredstava. Nastaviti aktivnosti na uspostavljanju ekološke mreže Republike Srbije i NATURA 2000. Izdvojiti više sredstava za praktičnu zaštitu vrsta i staništa.
 • Ubrzati transpoziciju i implementaciju propisa koji se odnose na klimatske promene, uključujući i jačanje strateškog okvira za ovu oblast, kako bi bila što bolje pokrivena, u smislu zakonskih propisa i implementacije i stoga je na nju potrebno posebno obratiti pažnju.
 • Pronaći balans između prava zainteresovane javnosti da učestvuje u donošenju odluka u ekološkim upravnim stvarima i interesa investitora da projekte sprovode u ambijentu pravne sigurnosti i vremenske izvesnosti. To podrazumeva da se ekološka prihvatljivost projekta ne osporava bez argumenata, što posledično može da stvori višegodišnje vremenske zastoje i značajne troškove. Ova preporuka treba da bude realizovana kroz tumačenja postojećih propisa i/ili izmene istih, odnosno donošenje novih podzakonskih akata.
 • Donošenje uredbi za implementaciju GHG inventarisanja, izveštavanja i verifikacije emisija sa efektom staklene bašte .
 • Izrada Studije izvodljivosti u cilju implementacije efektivnih mera koje će omogućiti visoku stopu reciklaže metala, plastike, stakla, papira i kartona u cilju postizanja resursno efikasne privrede po modelu cirkularne ekonomije.
 • Omogućiti privrednim subjektima lakšu organizaciju prikupljanja sitnog e-otpada, poput baterija, mobilnih telefona, punjača i sl. i predaju ovlašćenom pravnom licu na dalji tretman

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top