Eng

Radni nacrti studija o proceni uticaja na životnu sredinu: Projekat „Jadar” u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine Srbije i EU

Vreme čitanja: 3 min

Kompanija Rio Tinto je na sopstvenu inicijativu objavila preliminarne nacrte Studija o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta „Jadar“ kako bi omogućila javnosti da dobije uvid u potencijalne uticaje projekta na životnu sredinu i mere za njihovo ublažavanje. Nacrti studija zasnovani su na istraživanjima koja je sprovelo više od sto domaćih i međunarodnih nezavisnih stručnjaka, uključujući 40 univerzitetskih profesora sa više od 10 fakulteta. Rezultati naučnih istraživanja pokazuju da se Projekat „Jadar“ može  realizovati bezbedno uz poštovanje najviših domaćih i međunarodnih standarda zaštite životne sredine.

Nacrti danas objavljenih studija rezultat su ukupno šest i po godina rada. Rad na studijama počeo je prikupljanjem podataka o početnom stanju, nakon čega je sprovedeno više od 23.000 bioloških, fizičkih i hemijskih analiza zemljišta, vode, vazduha i buke. Nacrti studija su sveobuhvatni i zasnovani su na obimnim podacima koji omogućavaju precizne zaključke o potencijalnim uticajima na životnu sredinu i odgovarajućim merama zaštite. Objavljivanje nacrta studija na 2.000 stranica, sa pratećim objašnjenjima, ne predstavlja početak zvaničnog postupka procene uticaja na životnu sredinu koji predviđa zakon Republike Srbije.

„Radne nacrte studija objavljujemo kako bismo podstakli javni dijalog o Projektu ,,Jadar’’ zasnovan na činjenicama naspram politizovane debate koja se bazira na dezinformacijama i lažnim vestima“, kaže Marijanti Babić, glavna zastupnica kompanije Rio Tinto u Srbiji. „Ove studije pružaju priliku lokalnoj zajednici i svim zainteresovanim stranama da se sami uvere u sve što je do sada urađeno.”

„Radni nacrti sve tri studije su međuzavisni i povezani. Treba ih posmatrati i ocenjivati kao sastavne delove šire celine, a ne kao samostalne, nezavisne dokumente“, ističe Babić. „Ovi dokumenti zajedno identifikuju moguće uticaje na životnu sredinu i predlažu odgovarajuće mere zaštite.”

„Radni nacrti studija o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta ‘’Jadar’’ predstavljaju najsveobuhvatnije studije ove vrste koje su ikada rađene u Srbiji“, kaže profesor doktor Aleksandar Jovović, redovni profesor Mašinskog fakulteta i rukovodilac dve studije. Profesor Jovović navodi da „kroz brojne modele, proračune i analize ove studije detaljno analiziraju početno stanje životne sredine i procenjuju tehnička rešenja i njihov uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Na osnovu toga, u studijama su navedeni svi poznati potencijalni rizici i predložena su odgovarajuća rešenja za ublažavanje uticaja, čime je pokazano da se projekat može odgovorno i bezbedno realizovati. Učešće nevladinih organizacija, univerzitetskih ustanova, akademika, projektantskih kompanija i zainteresovane javnosti u budućoj javnoj raspravi o studijama doprinele bi razvoju projekta visokog kvaliteta.“

Radni nacrti studija o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta „Jadar“ sastoje se od tri zasebne, međuzavisne i povezane studije o uticaju podzemnog rudnika, postrojenja za preradu na površini i deponije industrijskog otpada. Zajedno ove studije pružaju objektivnu i nezavisnu analizu potencijalnih uticaja na životnu sredinu, kao i načine na koje će ti rizici biti ublaženi. Studije su sačinjene tako da prvo utvrđuju početno stanje, zatim identifikuju rizike koji mogu izazvati potencijalne štetne posledice po vazduh, zemljište, vodu, biodiverzitet, potencijalne rizike upravljanja otpadom, kulturno nasleđe i život zajednice, a zatim detaljno opisuju korake koje će kompanija preduzeti da spreči i upravlja tim rizicima i nadoknadi posledice kada je to potrebno.

Kada su u pitanju rudarski  projekti, kao i prilikom izgradnje puteva, elektrana i realizacije drugih  infrastrukturnih projekata, zabranjeno je započinjanje bilo kakvih radova bez zvanično odobrene studije o proceni uticaja na životnu sredinu od strane nadležnih državnih institucija Republike Srbije. Taj proces podrazumeva i javne rasprave i revizije nezavisnih stručnjaka.

Protiv projekta „Jadar” vodi se intenzivna kampanja širenja dezinformacija, u kojoj se zlonamerno plasiraju lažne vesti i neosnovane tvrdnje da će Projekat imati destruktivne, negativne uticaje na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Takve neodgovorne i kontinuirane optužbe bez ikakvih dokaza plasirane su sa ciljem da se javnost dovede u zabludu i izazove  neopravdana zabrinutost građana. Naučne činjenice, koje su potvrdili nezavisni stručnjaci i koje su predstavljene u studijama o proceni uticaja na životnu sredinu u potpunosti opovrgavaju te lažne tvrdnje.

Materijale sa objašnjenjima radnih nacrta studija i odgovore na najčešća pitanja potražite na https://tinyurl.com/4h9e46r7

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top