Eng

Fabrika za proizvodnju slavina u Valjevu: Procena uticaja na životnu sredinu ili javna rasprava o izgradnji objekta koji je već izgrađen?

Vreme čitanja: 5 min

Nakon javne prezentacije studije o proceni uticaja objekta galvanizacije fabrike Hansgrohe doo koja je 20. maja organizovana u Valjevu, očekujemo od Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da u potpunosti bude osigurana primena zakona koji regulišu izgradnju objekata i zaštitu životne sredine. Tražimo od nadležnih organa Republike Srbije da u što kraćem roku razjasne dilemu koja na javnoj prezentaciji nije razjašnjena: da li je investitor Hansgrohe doo u Valjevu već sagradio objekat za galvanizaciju bez saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i bez građevinske dozvole? Da li je javna rasprava imala za cilj uključivanje javnosti u postupak donošenja odluka ili je to bio pokušaj prikrivanja nezakonitosti, piše na portalu Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI). 

Ko je obavešten, a ko nije?

Javni uvid je zakazan za vreme praznika, a javna prezentacija je više puta odlagana tako da je javnosti onemogućeno da se blagovremeno informiše o datumu održavanja prezentacije:

“Procedure su važne jer se njima štiti pravo javnosti da učestvuje u donošenju odluka od značaja za životnu sredinu. One štite javnost od samovoljnih i arbitrarnih postupaka državnih organa”, rekao je Miloš Veljović, pravni savetnik u RERI-ju, i dodao da je ”Postupak sproveden tako da se javnost zbuni i obeshrabri da učestvuje u postupcima procene uticaja na životnu sredinu, te da samo najuporniji odluče da se pojave na javnoj raspravi 20. maja. Javna prezentacija je najpre zakazana za 17. maj, zatim tog dana odložena najpre za 7. jun, a potom za 20. maj. Oglas je objavljen u novinama u subotu 18. maja. Na taj način se javnost ne informiše već dezinformiše. ”

Postupak procene uticaja za izgradnju postrojenja za galvanizaciju unutar fabričkog kompleksa za proizvodnju slavina kompanije Hansgrohe nije sproveden u skladu sa propisima, imajući u vidu da je jasno propisano šta bi obaveštenje trebalo da sadrži i kada se objavljuje. Pored toga, Ministarstvo zaštite životne sredine nastavlja sa štetnom praksom održavanja javnih konsultacija i rasprava u periodu praznika, ostavljajući javnosti nedopustivo malo vremena da se upozna sa projektom i ukaže na potencijalne negativne uticaje ne životnu sredinu. Zabrinjava to što ovakva praksa prati projekte koji su proglašeni projektima od značaja za Republiku Srbiju. 

Šta smo saznali na javnoj prezentaciji?

Malo toga. Predstavnici zainteresovane javnosti su argumentovano ukazali na brojne nedostatke studije o proceni uticaja, zahtevajući pojašnjenja od investitora i izrađivača studije. Međutim, umesto odgovora, učesnici su od navedenih lica dobijali uglavnom neprecizne i neodređene odgovore, poput ,,Proverićemo”, ,,Proverićemo, pa ćemo javiti”, što je učesnike rasprave na kraju ostavilo sa još više pitanja. Primera radi, na konkretno pitanje – “Da li je cink prisutan u otpadnim gasovima?”, izrađivač studije je prvobitno odgovorio “Proverićemo”, da bi, nakon dobacivanja u vidu prijateljske pomoći investitora, odgovorio na engleskom jeziku sa ,,No”. 

Na konkretno pitanje da li je objekat već izgrađen, što se vidi na predočenim fotografijama, direktor fabrike Hansgrohe doo u Valjevu je odgovorio da na fotografijama “vidi neku kutiju”. Na navedeni način, obesmišljena je svrha javne rasprave na kojoj bi učesnici skupa trebalo da razmenjuju mišljenja, iznose primedbe, komentare, sugestije i postavljaju pitanja izrađivaču studije i nosiocu projekta u vezi sa projektom koji je predmet javne rasprave, uz mogućnost da na njih dobiju jasne i smislene odgovore. 

Da li se studija izrađuje za objekat koji je već izgrađen?

Kompaniji Hansgrohe doo su u avgustu 2022. godine od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdati lokacijski uslovi za dogradnju pogona za galvanizaciju i izgradnju sportskog terena na katastarskoj parceli 18722 KO Valjevo u selu Popučke. U decembru prošle godine ovoj kompaniji isto ministarstvo je odbilo zahtev za izdavanje građevinske dozvole za ovaj projekat jer nije obezbeđena saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine na studiju o proceni uticaja objekta za galvanizaciju na životnu sredinu. U dokumentaciji koju je Ministarstvo zaštite životne sredine pripremilo i objavilo na zvaničnom sajtu u cilju održavanja javne prezentacije prikazan je izvod iz situacionog plana u kojem je budući objekat u kome će se odvijati proces galvanizacije označen natpisom “B1.G”. Uvidom u satelitski snimak javno dostupan putem aplikacije Google Maps koji datira od februara 2024. godine uočavaju se linije objekta koji po svom položaju i obliku odgovaraju objektu koji je u tehničkoj dokumentaciji označen kao objekat B1.G, namenjen za proces galvanizacije. Fotografije spornog objekta načinjene početkom maja ove godine ukazuju da je na pomenutoj lokaciji sporni objekat izgrađen. 

“Mi u Valjevu želimo strane investicije, pogotovo ako dolaze iz zemalja Evropske unije. Potrebna su nam radna mesta i nove tehnologije. Ali nam je podjednako potrebna i evropska poslovna kultura koja podrazumeva poštovanje zakona”, ističe Slavica Pantić, pravna savetnica Lokalnog odgovora. Ona dodaje da je važno da se poštuje Zakon o planiranju i izgradnji. “Ministarstvo životne sredine bi trebalo da primenjuje propise o životnoj sredini u interesu građana, a investitori ne treba da čine krivična dela i da grade bez dozvole” ističe Slavica Pantić. Povodom tvrdnje da je objekat za pogon galvanizacije već izgrađen, predstavnik Ministarstva za zaštitu životne sredine je naglasio da će se za ocenu tvrdnje da li u ovom slučaju postoje nezakonitosti sačekati izveštaj o vanrednom inspekcijskom nadzoru koji su pred nadležnim ministarstvima pokrenula udruženja Regulatorni institut za obnovljivu energiju i zaštitu životne sredine i udruženje Lokalni odgovor iz Valjeva.

Salami slicing

Investitor Hansgrohe doo iz Valjeva pribegava već ustaljenoj nezakonitoj praksi razdvajanja jedinstvenog projekta na više manjih. Investitor pokušava da prikaže da izgradnja galvanizacije i raniji „projekti“ izgradnje pogona za proizvodnju slavina u okviru istog proizvodnog kompleksa, na istoj katastarskoj parceli, koje sprovodi isti investitor u u istim tehnološkim i proizvodnim procesima, koji čine jedinstvenu funkcionalnu celinu predstavljaju odvojene i posebne projekte, za koje je moguće izrađivati dve, ili više odvojenih studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Kompanija faznim procesima izbegava sveobuhvatnu procenu uticaja na životnu sredinu i pokušava da uticaj celog projekta i proizvodnog procesa nezakonito prikaže manjim nego što jeste. Važno je napomenuti da smo na javnoj raspravi saznali da bi Ministarstvo zaštite životne sredine ”kada bi se pitalo” zabranilo veštačko razdvajanje projekta. 

Brojni materijalni nedostaci studije

Studija o proceni uticaja pogona za galvanizaciju fabrike slavina Hansgrohe doo nije izrađena u skladu sa propisima jer nedostaju ključni podaci koje je izrađivač studije bio dužan da pruži, a kako bi se moglo utvrditi postojeće stanje životne sredine i predvidele adekvatne mere zaštite životne sredine. Tako, u studiji nije prikazan opis tretmana otpadnih gasova i voda, a koji sadrže metale poput nikla, hroma, cinka i bakra, niti je prikazano upravljanje otpadnim muljevima i čvrstim otpadom. Pored toga, nedostaju i precizni podaci o količinama otpada koji nastaje radom postrojenja, te nije poznata lokacija skladišta otpada, kapacitet, kao i način skladištenja hemikalija koje se koriste.

Naročito značajan nedostatak predstavlja nepostojanje potpunih i preciznih informacija o hemikalijama koje se koriste u procesu proizvodnje, a bezbednosne liste nisu priložene za sve hemikalije, dok su za neke priložene na engleskom i nemačkom jeziku. Pošto nisu prikazane karakteristike svih opasnih hemikalija koje se koriste u procesu proizvodnje javnost ne može znati da li je dobro procenjena opasnost od udesa i posledica udesa, odnosno da li su predviđene adekvatne mere sanacije. Najzad, nisu predviđene adekvatne mere kojima se izbegavaju, eliminišu ili umanjuju uticaji projekta na životnu sredinu zbog neadekvatnog opisa tehnološkog postupka i lokacije, neadekvatnoj proceni emisija u vazduh i vode, uticaja na kvalitet vazduha, površinskih i podzemnih voda, zemljišta i zdravlja ljudi. 

Kako rad fabrike utiče na kvalitet vazduha?

Podaci o emisijama u vazduh iz pojedinih  postrojenja ove fabrike slavina nisu potpuni jer navedeni emiteri nisu povezani sa tehnološkim procesima. Nisu prikazane njihove lokacije i fizičke karakteristike kao ni ukupne emisije svih zagađujućih materija. 

Izrađivač studije o proceni uticaja pogona galvanizacije na životnu sredinu preduzeće Envico doo se poziva i koristi podatke i razmatra mere iz Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva za period od 2022. do 2027. godine koji nije dobio saglasnost Ministarstva za zaštitu životne sredine, niti je usvojen. Izrađivač studije nije mogao koristiti podatke o emisijama zagađujućih materija u vazduhu u Valjevu budući da Grad Valjevo ne poseduje ažuran lokalni registar izvora zagađenja. Uz to, za potrebe izrade studije nisu obavljena vanredna merenja kvaliteta vazduha na širem području na kojem će se odvijati proces galvanizacije, već su korišćeni podaci iz monitoringa kvaliteta vazduha koji se obavlja uz pomoć merinih stanica koje su postavljene u centru Valjeva.

Studija nije dala odgovor na pitanje kakav će biti uticaj emisija iz fabrike Hansgrohe na kvalitet vazduha u Valjevu, iako prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kao i po podacima lokalnog monitoringa vazduh u Valjevu spada u treću kategoriju zbog prekomerne godišnje koncentracije suspendovanih čestica prašine, PM10 čestica.

Izvor: RERI

Photo: RERI

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top